1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść
w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki i formy płatności wybranej przez kupującego. Ich dokładne określenie znajduje się w zakładce „FORMA PŁATNOŚCI”.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;

c) gotówką za pobraniem

5. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 4 pkt. 5, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego bez konieczności wzywania do spełnienia świadczenia.

7. Niektóre spośród wskazanych sposobów zapłaty mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub sposobów odbioru Produktów.

8. W przypadku płatności przelewem, Sprzedający przystąpi do wykonania Umowy po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedającego.

9. W przypadku płatności przy wykorzystaniu kredytu, Sprzedający przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia udzielenia kredytu i otrzymania przez bank podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy.

10. W przypadku znaczących różnic w terminach dostawy poszczególnych Produktów objętych jedną Umową, Sprzedający może zdecydować o dostarczeniu poszczególnych Produktów osobno o czym informuje Kupującego, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na koszt dostawy podany Klientowi w chwili zawarcia Umowy.