REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego, w tym warunki świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną oraz zasady nabywania produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastrosklep24.pl

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, jak również prezentacji Towarów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedającego.

4. Przedmioty kupowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

5. Sprzedaż prowadzona jest tylko w formie wysyłkowej, przy użyciu sieci Internet. Obejmuje ona terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym poinformowany przez Sprzedającego.

7. Sprzedający do każdego zamówienia wystawia fakturę VAT ( format PDF ), która zostanie wysłana na adres skrzynki elektronicznej podanej przez Kupującego podczas rejestracji na stronie internetowej sklepu ( Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Akceptując regulamin sklepu Kupujący wraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Kupujący może żądać do wysłania przez Kupującego faktury VAT listem poleconym na podany Sprzedającemu adres.

8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 2 DEFINICJE

SPRZEDAJĄCY – przez pojęcie sprzedającego należy rozumieć GASTRO 4 YOU Spółka cywilna Jarosław Zmysłowski, Tomasz Zmysłowski z siedzibą w Lubartowie (21-100), ul. Wierzbowa 32 A, NIP 7142045915 REGON 361893923, adres mailowy: kontakt@gastrosklep24.pl

KLIENT - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REJESTRACJA - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

KONTO KLIENTA - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta

LOGIN – oznacza indywidualną nazwę Klienta podaną podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, potrzebną podczas każdorazowego logowania do sklepu.

HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

DNI ROBOCZE - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) operatora pocztowy.

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin

SKLEP INTERNETOWY - oznacza stronę internetową, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą w domenie www.gastrosklep24.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

TOWAR - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

CENA - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

UŻYTKOWNIK - każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawej

§ 3 REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji w sklepie internetowym Sprzedającego.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło i Login, które będą służyły do prawidłowego korzystania z Konta Klienta.

4. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.

5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma obowiązek zapoznania się
z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta.

7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

9. Sprzedający ma prawo do zablokowania lub dezaktywowania Konta Klienta, jeśli Klient narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni.

10. Klient ma prawo do żądania dezaktywowania swojego Konta Klienta w dowolnym czasie przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres mailowy Sprzedającego znajdującego się
w zakładce „KONTAKT” z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.

§ 4 ZAMÓWIENIA

1. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego dotyczące ceny produktów lub ich opis nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Kupujący może składać zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Zamówienie powinno zostać złożone po przez uzupełnienie formularza dostępnego na stronie sklepu.

5. Sprzedający uprawniony jest do weryfikacji zamówień. W przypadku przyjęcia lub odrzucenia zamówienia kupujący zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, której adres zostanie podany przez kupującego podczas składania zamówienia.

6. Przyjęcie zamówienia złożonego przez kupującego nastąpi niezwłocznie i oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego www.gastrosklep24.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 5 CENY PRODUKTÓW, PŁATNOŚĆ

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść
w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki i formy płatności wybranej przez kupującego. Ich dokładne określenie znajduje się w zakładce „FORMA PŁATNOŚCI”.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;

c) gotówką za pobraniem

5. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 4 pkt. 5, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego bez konieczności wzywania do spełnienia świadczenia.

7. Niektóre spośród wskazanych sposobów zapłaty mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub sposobów odbioru Produktów.

8. W przypadku płatności przelewem, Sprzedający przystąpi do wykonania Umowy po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedającego.

9. W przypadku płatności przy wykorzystaniu kredytu, Sprzedający przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia udzielenia kredytu i otrzymania przez bank podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy.

10. W przypadku znaczących różnic w terminach dostawy poszczególnych Produktów objętych jedną Umową, Sprzedający może zdecydować o dostarczeniu poszczególnych Produktów osobno o czym informuje Kupującego, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na koszt dostawy podany Klientowi w chwili zawarcia Umowy.

§ 6 DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego w zamówieniu.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący

6. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 7 REKLAMACJA

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.

2. Uprawnienia, które Kupujący nabywa z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych.

3. Faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego oraz karta gwarancyjna stanowią podstawę do wykonywania usług gwarancyjnych wykonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastrosklep24.pl

4. W przypadku wykrycia przez kupującego wad fizycznych towaru zakupionego w sklepie, kupujący ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedającego po przez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu.

5. Formularz powinien zostać wysłany na adres skrzynki internetowej sprzedającego kontakt@gastrosklep24.pl Lub adres Sprzedającego : Gastro 4 You Spółka Cywilna Jarosław Zmysłowski, Tomasz Zmysłowski 21-100 Lubartów, ul. Wierzbowa 32A.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego wypełnionego formularza.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji jeśli wada stanowiąca przedmiot reklamacji będzie usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonane zostaną w ramach naprawy gwarancyjnej.

9. Towary wysyłane przez Kupującego do reklamacji powinny być zapakowane i zabezpieczone w celu uniknięcia jego uszkodzenia w trakcie transportu.

10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.

§ 8 RĘKOJMIA ZA WADY

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Kiedy zgłaszana wada fizyczna towaru będzie wadą nieusuwalną bądź jej usunięcie będzie nieopłacalne ze względów ekonomicznych Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, który zdecyduje czy chce wymienić produkt na nowy, obniżyć cenę towaru uwzględniając jego utratę wartości lub otrzymać zwrot ceny wadliwego towaru, które będzie jednoznaczne z odstąpienie przez Kupującego od umowy.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wykonanie uprawnień Klienta nastąpiło w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, którego dotyczą roszczenia Klienta.

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z Umową Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

9. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

11. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na:

1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,

2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,

3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin.

12. Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru
w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedającego kontakt@gastrosklep24.pl lub pocztowy: Gastro 4 You Spółka Cywilna Jarosław Zmysłowski, Tomasz Zmysłowski 21-100 Lubartów, ul. Wierzbowa 32A.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.gastrosklep24.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu podczas rejestracji, podczas składania jednorazowego zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o chronię danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3. Zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych tj. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczenia danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Sprzedający w tym celu stosuje certyfikowany protokół szyfrowania danych SSL, dzięki któremu dane prywatne użytkowników Sklepu Internetowego są chronione.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

7. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

8. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

10. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

11. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Sklepu internetowego, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju Sklepu. Jeśli tak się stanie Sprzedający poinformuje Kupujących o zakresie wprowadzanych zmian na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Sklepu.

§ 12 POLITYKA COOKIES

1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3. Dokonując Rejestracji w Serwisie, a następnie logując się do Serwisu, Kupujący wyraża zgodę na posługiwanie się plikami cookies niezbędnymi dla prawidłowego działania Serwisu.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu www.gastrosklep24.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.
W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

10. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami rozpatrywane będą przez sądy powszechne.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2017r.