Reklamacja

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.

2. Uprawnienia, które Kupujący nabywa z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych.

3. Faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego oraz karta gwarancyjna stanowią podstawę do wykonywania usług gwarancyjnych wykonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastrosklep24.pl

4. W przypadku wykrycia przez kupującego wad fizycznych towaru zakupionego w sklepie, kupujący ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedającego po przez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu.

5. Formularz powinien zostać wysłany na adres skrzynki internetowej sprzedającego kontakt@gastrosklep24.pl Lub adres Sprzedającego : Gastro 4 You Spółka Cywilna Jarosław Zmysłowski, Tomasz Zmysłowski 21-100 Lubartów, ul. Wierzbowa 32A.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego wypełnionego formularza.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji jeśli wada stanowiąca przedmiot reklamacji będzie usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonane zostaną w ramach naprawy gwarancyjnej.

9. Towary wysyłane przez Kupującego do reklamacji powinny być zapakowane i zabezpieczone w celu uniknięcia jego uszkodzenia w trakcie transportu.

10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.

Zwroty

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru
w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedającego kontakt@gastrosklep24.pl lub pocztowy: Gastro 4 You Spółka Cywilna Jarosław Zmysłowski, Tomasz Zmysłowski 21-100 Lubartów, ul. Wierzbowa 32A.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.gastrosklep24.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Do pobrania:

Wzór odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy.pdf