Regulamin przetwarzania danych osobowych
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu
internetowego www.gastrosklep24.pl oraz wypożyczalni sprzętu www.gastroforyou.pl
2. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których
dane dotyczą) jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu
podczas rejestracji, podczas składania jednorazowego zamówienia oraz w ramach świadczenia przez
Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca tj. GASTRO 4 YOU Spółka cywilna Jarosław
Zmysłowski, Tomasz Zmysłowski z siedzibą w Lubartowie (21-100), ul. Wierzbowa 32 A, NIP
7142045915 REGON 361893923, adres mailowy: kontakt@gastrosklep24.pl
3. Dane Osobowe, o których mowa w Regulaminie przetwarzania danych osobowych to informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej
jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej
bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. Sprzedający przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, RODO).
5. Przetwarzanie, w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza operację lub zestaw operacji
wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany
lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
§ 2 Zakres i cel zbieranych danych
1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w sklepie internetowym oraz wypożyczalni w
celu umożliwienia korzystania z niego, tj. w celu:
a. rejestracji w sklepie internetowym;
b. złożenia formularza zamówienia wypożyczanego sprzętu.
c. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności
składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia;
d. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa
korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
e. wypełniania zobowiązań Sprzedającego, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zakupionych
towarów, korzystania z prawa odstąpienia od umowy czy też gwarancji.
f. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane
Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania
przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
2. Dane przetwarzane w określonych celach:
a. Rejestracja w Sklepie internetowym : imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;
b. zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności składania i realizacji
Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia :
b1. w przypadku korzystania z Kredytu - (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
numer telefonu kontaktowego,
b2. w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane
podane przez Sprzedającego w sklepie internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa
korzystania z niego, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk
oglądalności produktów znajdujących się w ofercie sklepu: - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki
cookies
d. wypełniania zobowiązań Sprzedającego w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w
umów oraz funkcjonowania sklepu: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane
Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania
przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera:
imię, nazwisko, płeć, e-mail, telefon, adres, adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia.
f. zamówienia sprzętu w wypożyczalni : imię, nazwisko, adres , numer telefonu, adres skrzynki
mailowej, pliki cookies
§ 3 Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
b. niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego lub do
podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedającego lub przez stronę trzecią, którymi są
operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu
internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
2. W przypadku zgoda osoby Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko
ukończyło 16 lat.
§ 4 Okres przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe zbierane przez Sprzedającego będą przechowywane w celach rozliczeniowych
maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane
tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy
prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach
dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego.
3. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.
§ 5 Dobrowolność podania Danych Osobowych
1. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym lub wypożyczalni jest dobrowolne, ale
konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych
zdefiniowanych w powyżej, których Sprzedający nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania
Danych Osobowych.
§ 6 Profilowanie Danych Osobowych
1. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego
wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży (IP komputera, pliki
cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, miejsce
zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.
§ 7 Cookies
1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz wypożyczalni Dane
Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych, przez pliki Cookies.
2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta, w logach systemowych sklepu
internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z
którego Klient się łączy.
3. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym
IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze sklepem internetowym
oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w sklepie. Opisane dane przetwarzane są
w celach technicznych dla dostosowania sklepu internetowego do potrzeb Klientów oraz do zbierania
ogólnych informacji statystycznych dotyczących jego funkcjonowania.
4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z
korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w
szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za
pośrednictwem których Klient, korzysta ze sklepu, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu
ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów,
c. personalizację przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania.
5. W Sklepie internetowym oraz wypożyczalni wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające
skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na
określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze sklepu internetowego.
6. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w
Sklepie.
§ 8 Prawa i obowiązki Usługodawcy
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom
władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom
świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z
sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania
z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz wypożyczalni, na podstawie pisemnej
umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać
powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom
finansowym i ubezpieczeniowym.
§ 9 Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających
1. Przetwarzający w rozumieniu regulaminu przetwarzania danych osobowych to podmioty, o których
mowa w § 8, które na zlecenie Sprzedającego przetwarzają Dane Osobowe.
2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w
celach i w zakresie określonych w niniejszym regulaminie.
3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii
Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności Przetwarzający:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
b. stosuje środki zapewniające:
b1. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i
usług przetwarzania;
b2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
b3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
c. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez
Sprzedającego.
5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na
polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio
do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w
terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Sprzedającemu.
6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie
zobowiązań wskazanych w niniejszym regulaminie. Przetwarzający nie może ujawniać Danych
Osobowych osobom trzecim.
7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które
osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.
§ 10 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą
1. Każdy Klient ma prawo:
a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania
ograniczania przetwarzania.
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych
Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
c. do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 Adres kontakt@gastrosklep24.pl, skorzystać z
funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta, lub ogólnodostępnego formularza znajdującego się
na stronie sklepu.
3. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
§ 11 Zabezpieczenie Danych Osobowych
1. Sprzedający oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w
zakresie korzystania ze sklepu internetowego i w tym celu:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
b. stosuje środki zapewniające:
b1.zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i
usług przetwarzania
b2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również
dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym
charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać sprzedającemu na
konto e-mail: daneosobowe@gastrosklep24.pl.
§ 12 Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące
przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.